bilet.teatrandersena.pl

REGULAMIN SPRZEDAŻY BILETÓW ONLINE

§1. Umowa sprzedaży:


1. Sprzedaż i dystrybucję biletów prowadzi Teatr Andersena w Lublinie, zwany dalej Teatrem. Każdy Klient, korzystający z systemu sprzedaży biletów online, zobowiązany jest zapoznać się z niniejszym Regulaminem, gdyż warunki w nim zawarte stanowią integralną część umowy zawieranej na sprzedaż biletów z Teatrem i w chwili składania zamówienia następuje złożenie oświadczenia o wyrażeniu zgody na poniższe warunki. Jeśli Klient nie chce wyrazić zgody na poniższe warunki, powinien zrezygnować z zakupu w trybie online.

2. Zakupu biletów online można dokonać na stronie internetowej Teatru pod adresem: www.teatrandersena.pl za pośrednictwem firmy Dotpay S.A.

3. Umowa sprzedaży pomiędzy Klientem a Teatrem zostaje zawarta w momencie otrzymania przez Teatr zapłaty ceny, zgodnie z warunkami zamówienia. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia przekazywane jest pocztą elektroniczną na wskazany przez Nabywcę adres automatycznie. Niemniej do chwili uznania wpłatą rachunku bankowego Teatru kwotą zapłaty ceny za zamówione bilety, umowa sprzedaży biletów nie zostaje zawarta. Dokonywanie przez Klienta zapłaty za zamówione bilety przelewem bankowym online lub przy użyciu karty kredytowej, zgodnie z warunkami złożonego uprzednio zamówienia online, do czasu uznania wpłatą rachunku bankowego Teatru, mają charakter przedpłat, które automatycznie zaliczane są na cenę sprzedaży biletu, z chwilą wpływu tych środków na rachunek bankowy Teatru.

4. Teatr ustala, że nie ma ograniczeń ilościowych przy jednorazowym zakupie w trybie online.

5. Do chwili, gdy Teatr nie uzyska uznania wpłatą swojego rachunku bankowego, Teatr ma prawo odwołać rezerwację, informując o powyższym Klienta.

6. Nabywca zobowiązany jest do skontrolowania przekazanego potwierdzenia zakupu biletów w tym: daty, godziny, miejsca i rodzaju imprezy, ilości oraz ceny biletów. W przypadku niezgodności wymagany jest niezwłoczny kontakt mailowy na adres bilety@teatrandersena.pl lub telefonicznie +48 81 532 32 25 od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem świąt państwowych w godzinach 8:00-16:00.

7. Sprzedaż online odbywa się według cennika podanego na stronie: www.teatrandersena.pl.

8. Ceny biletów podane na stronie internetowej Teatru zawierają podatek VAT.

9. Teatr informuje, że w systemie zakupów online nie ma możliwości zakupu biletów specjalnych (wejściówka, bilet rodzinny, bilet dla opiekuna grupy szkolnej). Osoby pragnące skorzystać z tych specjalnych biletów proszone są o kontakt na adres mailowy: info@teatrandersena.pl lub telefonicznie: +48 81 532 32 25.

10. Informacja o możliwości zakupu biletu ulgowego, o ile istnieje przy danym wydarzeniu, pojawia się przy wyborze miejsca. Osoby, które mają prawo do zniżek, zgodnie z dalszą częścią tego punktu Regulaminu, zobowiązane są w chwili odbioru biletów w kasie, a najpóźniej w chwili sprawdzania prawa wejścia na widownię przez biletera, okazać oryginał dokumentu uprawniającego do zniżki. O ile taki dokument nie zostanie okazany, koniecznym jest uzupełnienie w kasie teatru wpłaty do ceny biletu normalnego. W innym przypadku osoba, która nie wykaże swoich uprawnień do biletów zniżkowych, nie zostanie wpuszczona na widownię, bez prawa zwrotu zapłaconej ceny.

10.1 Bilety ulgowe przysługują: emerytom, rencistom, osobom niepełnosprawnym i ich opiekunom (legitymującym się odpowiednim dokumentem) - zasłużonym działaczom kultury (legitymującym się odpowiednim dokumentem), uczniom i studentom (legitymującym się odpowiednim dokumentem).


§2. Płatność i realizacja zamówienia:

1. Kolejność działań klienta, który chce skorzystać z zakupów w systemie online:

1.1 złożenie zamówienia z wypełnieniem wymaganych danych identyfikujących Klienta z wyrażeniem zgody na niniejszy Regulamin,

1.2 dokonanie zapłaty przedpłaty na cenę biletu, w kwocie równej cenie, po uprzednim ustaleniu prawa do biletu normalnego lub zniżkowego, zgodnie z zapisami paragrafem 1 Regulaminu. Zasady zapłaty za bilet podane są w pkt. 2 i 3 tego paragrafu Regulaminu.

1.3 realizacja operacji finansowej przekazania środków na pokrycie przedpłaty na bilety. Operacja finansowa kończy się w chwili uznania wpłatą rachunku Teatru,

1.4 przekazanie przez Teatr do Klienta potwierdzenia realizacji zamówienia, z podaniem indywidualnego numeru rezerwacji,

1.5 odbiór biletu zgodnie z punktem 4 i 5 tego paragrafu Regulaminu.

2. Bilety w systemie online powinny być opłacone najpóźniej do godziny 23:59 w dniu poprzedzającym spektakl przy płatności kartą kredytową lub e-przelewem.

3. Klient ma do wyboru dwie formy płatności: kartą kredytową lub e-przelewem, z tym że przy płatności kartą kredytową lub e-przelewem - opłata musi być dokonana bezpośrednio w momencie złożenia zamówienia, w przeciwnym wypadku rezerwacja zostanie anulowana. Płatności za bilety obsługuje operator płatności – firma Dotpay S.A. (adres: ul. Wielicka 72, 30-552 Kraków; numer wpisu do KRS: 0000296790), właściciela portalu dotpay.pl. Jeżeli bank Klienta, mimo przyjęcia dyspozycji zapłaty, nie przyśle potwierdzenia wykonania płatności w ciągu 30 minut, to wybrane miejsca zostaną zwolnione. Pieniądze pobrane z konta Klienta przez operatora obsługującego płatności pozostaną u operatora obsługującego płatności do wykorzystania przy kolejnym zakupie albo do zwrotu na Państwa konto bankowe, z którym należy się wówczas bezpośrednio skontaktować poprzez formularz na stronie dotpay.pl w zakładce kontakt lub telefonicznie pod numerem 12 688 26 00 od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-16:00.

4. Bilety na spektakl nie są dokumentami imiennymi, ale dokumentami na okaziciela i legitymują w zakresie prawa wejścia na spektakl osoby, które okażą bilet obsłudze spektaklu.

5. Klient dokonuje odbioru biletów w kasie biletowej Teatru. Przy odbiorze biletu klient jest zobowiązany podać numer rezerwacji oraz imię i nazwisko osoby rezerwującej. Numer rezerwacji nie może być udostępniany osobom trzecim. Teatr nie ponosi odpowiedzialności w przypadku przekazania przez Klienta numeru rezerwacji osobie nieuprawnionej. Bilety mogą być odbierane na dzień bieżący, przy czym prosimy o odbiór biletów nie później niż na 30 minut przed rozpoczęciem spektaklu oraz w innych dniach od poniedziałku do piątku (za wyjątkiem świąt państwowych) w godzinach 10.00-16.00

6. Faktura może być wystawiona wyłącznie na życzenie Klienta, na tę osobę lub firmę, która zakupiła bilety przez Internet oraz po wcześniejszym wypełnieniu formularza zgłoszeniowego i podaniu danych do faktury.


§3. Ochrona danych:

1.    Każdy Klient będący osobą fizyczną, korzystający z systemu sprzedaży biletów online, wyraża tym samym zgodę na przetwarzanie przez Teatr danych osobowych podanych przez Klienta w formularzu zamówienia.

2.    Dane osobowe Klienta wykorzystywane będą przez Teatr w celach realizacji zamówienia przy zachowaniu prawnych zabezpieczeń i ograniczeń wynikających z przepisów prawa o ochronie danych osobowych.

3.    Klient ma prawo, w każdym czasie, zażądać usunięcia lub zmiany danych osobowych, które go dotyczą. W szczególności Klient ma prawo zmienić swoje dane przez panel administracyjny systemu sprzedaży biletów online.

4.    Teatr nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania przez klienta podczas rezerwacji nieprawdziwych


§4. Reklamacje i zwroty:

1.    Reklamacje wymagają zgłoszenia do Teatru w przeciągu 2 dni roboczych od momentu zakupu biletów, mailem na adres:infoo@teatandersenay.pl lub osobiście w siedzibie Teatru, ale najpóźniej na 24 godziny przed rozpoczęciem spektaklu.

2.    Teatr nie przyjmuje zwrotu biletów, ani nie wymienia ich na inne terminy, z wyjątkiem przypadku, gdy spektakl zostanie odwołany  lub nastąpi zmiana daty odbycia się imprezy z przyczyn leżących po stronie Teatru. W przypadku zwrotu biletu w sytuacji o jakiej mowa powyżej, Teatr zobowiązuje się do dokonania zwrotu ceny w terminie 3 dni roboczych od momentu odwołania bądź przesunięcia terminu spektaklu.


§5. Postanowienia końcowe:

1.    Teatr nie ponosi odpowiedzialności za bilety uszkodzone lub zagubione przez Klienta.

2.    Wszystkie bilety nabyte w Teatrze nie mogą być w żaden sposób nadużywane (kopiowanie, przerabianie, skanowane).

3.    Wraz z wejściem na imprezę Klient akceptuje ustalone przez Teatr ogólne warunki i zasady obowiązujące w miejscu odbycia się imprezy.

4.    Teatr ma prawo odmówić wejścia na widownię osobie spóźnionej. Jeżeli będzie taka możliwość, widz będzie wpuszczony na widownię w pierwszym dogodnym momencie.

5.    Teatr ma prawo odmówić wejścia na widownię osobie zachowującej się niezgodnie z ustalonymi zasadami, w tym w stanie nietrzeźwości  lub po użyciu środków odurzających.